Komu je služba určena

Cílová skupina:

senioři a dále:

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením

u nichž je postižení spojeno především se seniorským věkem (tzn. věkem nad 60 let).

Věková struktura cílové skupiny (která vyplývá z registrace poskytovatele):

 • dospělí /27 - 64 let/ v případech, kdy potřebnou péči nelze zajistit prostřednictvím jiného poskytovatele služeb, který by se zaměřoval na tuto věkovou kategorii,
 • mladší senioři /65 - 80 let/,
 • starší senioři /nad 80 let/.

Předpokládá se, že uživatel námi poskytovaných služeb splňuje následující znaky:

 • neschopnost zajistit si základní životní potřeby ve vlastním domovském prostředí,
 • poživatel příspěvku na péči, jenž je pro nás ukazatelem potřebnosti pomoci druhé osoby či by splňoval, vzhledem ke své nesoběstačnosti, bodová kritéria pro jeho přiznání,
 • občan města Frýdku-Místku, které je zřizovatelem domova nebo obce ve správním obvodu města Frýdku-Místku, která se smluvně zaváže spolupodílet se na financování jeho pobytu (ovlivňuje místní působnost zařízení).

Osoby, kterým nemůže být poskytnuta sociální služba:

 • osoby žádající o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • osoby vyžadující nepřetržité léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které z důvodů akutní či chronické infekční nemoci nemohou být umístěny v zařízení sociální péče,
 • osoby s psychickou poruchou, jejichž chování znemožňuje soužití s ostatními uživateli /Diagnóza stanovena odborným lékařem/, vyžadující zvýšenou péči,
 • osoby, jejichž stav vyžaduje specifickou péči, která má být poskytována zařízením jiného typu, mohou jimi být např. osoby se smíšenou demencí, Alzheimerovou demencí, organickou poruchou, organickým psychosyndromem, schizofrenií, alkoholismem a jinou toxikomanií (DS u takovýchto osob nemusí být schopno zajistit jejich bezpečnost, bezpečnost ostatních obyvatel a personálu, zajistit odborně a v odpovídající kvalitě jejich specifické potřeby nebo není schopno zajistit jejich potřeby s ohledem na své prostorové vybavení a možnosti)

Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování pobytových sociálních služeb jsou v souladu s § 91 bod 3 Zákona č. 108/2006 Sb., § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 49 a § 50 Zákona č. 108/2006 Sb..

výběr fotografií z domova seniorů