Cílová skupina:

 • senioři 

a dále: 

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
  u nichž je postižení spojeno především se seniorským věkem (tzn. věkem nad 60 let).

Věková struktura cílové skupiny (která vyplývá z registrace poskytovatele):

 • dospělí /27 - 64 let/
  v případech, kdy potřebnou péči nelze zajistit prostřednictvím jiného poskytovatele služeb, který by se zaměřoval na tuto věkovou kategorii,
 • mladší senioři /65 - 80 let/,
 • starší senioři /nad 80 let/.

 

Předpokládá se, že uživatel námi poskytovaných služeb splňuje následující znaky:

 • potřeba pravidelné pomoci druhé osoby, způsobená věkem, změnou zdravotního stavu zapříčiněná onemocněním,  
 • pečující osoba, která mu poskytuje pomoc v přirozeném prostředí, si potřebuje odpočinout, odjet na dovolenou, naplnit vlastní potřeby (zdravotní zákroky, rekonstrukce bytu), nezvládá péči a čeká na trvalé umístění osoby, o kterou pečuje,do zařízení sociálních služeb apod.,
 • občan města Frýdku-Místku, které je zřizovatelem domova nebo obce ve správním obvodu města Frýdku-Místku, která se smluvně zaváže spolupodílet se na financování jeho pobytu (ovlivňuje místní působnost zařízení).

 

Osoby, kterým nemůže být poskytnuta sociální služba:

 •  osoby žádající o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • osoby vyžadující nepřetržité léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které z důvodů akutní či chronické infekční nemoci nemohou být umístěny v zařízení sociální péče,
 • osoby s psychickou poruchou, jejichž chování znemožňuje soužití s ostatními uživateli /Diagnóza stanovena odborným lékařem/, vyžadující zvýšenou péči,
 • osoby, jejichž stav vyžaduje specifickou péči, která má být poskytována zařízením jiného typu, mohou jimi být např. osoby se smíšenou  demencí, Alzheimerovou demencí, organickou poruchou, organickým psychosyndromem, schizofrenií, alkoholismem a jinou toxikomanií (domov u takovýchto osob nemusí být schopen zajistit jejich bezpečnost, bezpečnost ostatních obyvatel a personálu, zajistit odborně a v odpovídající kvalitě jejich specifické potřeby nebo není schopen zajistit jejich potřeby s ohledem na své prostorové vybavení a možnosti),
 • osoby, kterým byla zařízením vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti, smlouva o poskytování služeb sociální péče z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování pobytových sociálních služeb jsou v souladu  s § 91 bod 3 Zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 49 a § 50 Zákona č. 108/2006 Sb..

 

výběr fotografií z domova seniorů