Poslání odlehčovací služby

Naším posláním je zajistit komplexní péči o osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tímto poskytnout pomoc fyzické osobě, která poskytuje péči takto potřebné osobě v jejím přirozeném prostředí, aby si mohla odpočinout, naplnit vlastní potřeby apod.. 

 

Cíle poskytovaných odlehčovacích služeb

Cílem odlehčovací služby je v rámci pobytové služby poskytnout potřebnou pomoc a péči uživatelům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit tak pečující osobě nezbytný odpočinek a zároveň dosažení uspokojení potřeb uživatelů v biopsychosociální a duchovní komplexnosti v souladu s jejich právy a svobodami.

 

Zásady a principy, jimiž se řídí námi poskytovaná odlehčovací služba 

 • Respektujeme práva a svobodnou vůli našich uživatelů. 
 • Pracovníci přistupují k uživatelům s úctou ke stáří a postižení, ohleduplně, se vstřícností, laskavým postojem.
 • Pracovníci zachovávají důstojnost a soukromí uživatelů.
 • Podporujeme uživatele při vytváření přirozených mezilidských vztahů.
 • Na prvním místě je uživatel, jeho potřeby a zájmy, přání, tužby. Pracovníci přistupují k uživateli individuálně (zajímají se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí a usilují o rozpoznání všech stránek jeho života). 
 • Poskytované služby se snažíme přizpůsobovat potřebám a přáním uživatelů (spolupracujeme se zástupci uživatelů (samosprávou), reagujeme na podněty uživatelů). 
 • Podporujeme uživatele k nezávislosti, soběstačnosti a zachování stávající míry schopností (pracovníci nečiní za uživatele úkony, které zvládnou sami).
 • Snažíme se o oboustrannou komunikaci:
  • uživatel  personál,
  • personál  rodina.
 • Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům. 
 • Postavení uživatel x zaměstnanec je rovnoprávné. Zachována by tedy měla být důstojnost uživatele i pracovníka. 
 • Chráníme osobní údaje, data a informace týkající se služby.
 • Usilujeme o sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, loajalitu k zařízení, rozvíjíme jejich týmovou spolupráci, informovanost, kreativitu, flexibilitu a vzájemnou zastupitelnost.
 • Podporujeme odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání.

výběr fotografií z domova seniorů