Prvním krokem potřebným pro umístění v domově pro seniory je podání Žádosti o poskytování odlehčovacích služeb v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o. (dále jen DS), ke které je nutno doložit vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele. Podstatnou součástí vyjádření lékaře jsou přílohy a) a b) uvedené na formuláři v bodě 6, a to popis rtg. snímku plic a výsledky vyšetření na bacilonosičství. Dále doloží Dotazník pro osoby, jimž má být poskytnuta odlehčovací služba. Všechny formuláře si může zájemce vyzvednout u sociálních pracovnic v DS či stáhnout z této stránky v sekci Formuláře ke stažení. 

Po doručení žádosti jsou zkontrolovány její náležitosti, a pokud některá z nich schází, je žadatel či jeho zástupce ihned vyzván, aby ji do jednoho měsíce doložil. Vyzván je přímo, telefonicky či písemně podle toho, jak je žádost doručena nebo jaký způsob kontaktu je v ní uveden. Pokud chybějící náležitost ve stanoveném termínu nedodá, je písemně vyzván, aby tak učinil, jinak nebude brán na jeho žádost zřetel.

Vyjádření lékaře společně s přílohami je předáno lékaři, posuzujícímu přijetí do DS, který zhodnotí, zda se u žadatele nevyskytuje zdravotní stav vylučující poskytnutí sociální služby. Lékař přistupuje k vyjádření individuálně a může si vyžádat doplňující lékařské zprávy /viz „Vyjádření lékaře“ přílohy c) bodu 6, např. výsledky vyšetření neurologického, psychiatrického, ortopedického apod./. K jejich doručení vyzývá sociální pracovnice žadatele, či zastupující osobu, písemně.

Jestliže žadatel nemůže být do DS přijat z důvodu neposkytování sociální služby, o kterou žádá nebo jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby v našem zařízení či jeho stav vyžaduje specifickou péči, kterou má poskytovat zařízení jiného typu, je mu zasláno oznámení o neposkytnutí sociálních služeb. V oznámení jsou uvedeni poskytovatelé, kteří mohou odpovídající službu nabídnout a na které se žadatel může obrátit.

Jestliže žadatel nemůže být přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení, je zařazen do evidence žadatelů. O této skutečnosti není dále obeznámen a je vyčkáváno doby, která je v žádosti uvedena jako doba, kdy má být odlehčovací služba poskytnuta. 

V žádosti je tedy nutno uvést přibližný termín, ve kterém potřebuje žadatel zajistit péči prostřednictvím domova osobě, o kterou pečuje, neboť vzhledem k charakteru zařízení není možné předem určit konkrétní datum nástupu do domova. Domov poskytuje služby v převážné míře jako domov pro seniory a nemá-li evidovánu žádost o odlehčovací službu, místa registrovaná pro odlehčovací službu jsou obsazena uživateli domova pro seniory. Žadatel je o možnosti nástupu informován telefonicky, a to v nejbližším možném termínu v období, ve kterém žádá o tuto službu.

výběr fotografií z domova seniorů