Poslání odlehčovací služby

Naším posláním je zajistit komplexní péči o osoby se sníženou soběstačností, zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a tímto poskytnout pomoc fyzické osobě, která poskytuje péči takto potřebné osobě v jejím přirozeném prostředí, aby si mohla odpočinout, naplnit vlastní potřeby apod.. 

 

Cíle poskytovaných odlehčovacích služeb

Cílem odlehčovací služby je v rámci pobytové služby poskytnout potřebnou pomoc a péči uživatelům, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném prostředí a umožnit tak pečující osobě nezbytný odpočinek a zároveň dosažení uspokojení potřeb uživatelů v biopsychosociální a duchovní komplexnosti v souladu s jejich právy a svobodami.

 

Zásady a principy, jimiž se řídí námi poskytovaná odlehčovací služba 

 • Respektujeme práva a svobodnou vůli našich uživatelů. 
 • Pracovníci přistupují k uživatelům s úctou ke stáří a postižení, ohleduplně, se vstřícností, laskavým postojem.
 • Pracovníci zachovávají důstojnost a soukromí uživatelů.
 • Podporujeme uživatele při vytváření přirozených mezilidských vztahů.
 • Na prvním místě je uživatel, jeho potřeby a zájmy, přání, tužby. Pracovníci přistupují k uživateli individuálně (zajímají se o celého člověka v rámci rodiny, společenského a přirozeného prostředí a usilují o rozpoznání všech stránek jeho života). 
 • Poskytované služby se snažíme přizpůsobovat potřebám a přáním uživatelů (spolupracujeme se zástupci uživatelů (samosprávou), reagujeme na podněty uživatelů). 
 • Podporujeme uživatele k nezávislosti, soběstačnosti a zachování stávající míry schopností (pracovníci nečiní za uživatele úkony, které zvládnou sami).
 • Snažíme se o oboustrannou komunikaci:
  • uživatel  personál,
  • personál  rodina.
 • Pracovníci pomáhají se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem uživatelům. 
 • Postavení uživatel x zaměstnanec je rovnoprávné. Zachována by tedy měla být důstojnost uživatele i pracovníka. 
 • Chráníme osobní údaje, data a informace týkající se služby.
 • Usilujeme o sdílení společných hodnot a cílů všech pracovníků, loajalitu k zařízení, rozvíjíme jejich týmovou spolupráci, informovanost, kreativitu, flexibilitu a vzájemnou zastupitelnost.
 • Podporujeme odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání.

Cílová skupina:

 • senioři 

a dále: 

 • osoby s chronickým onemocněním,
 • osoby s jiným zdravotním postižením,
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s tělesným postižením,
 • osoby se zdravotním postižením,
  u nichž je postižení spojeno především se seniorským věkem (tzn. věkem nad 60 let).

Věková struktura cílové skupiny (která vyplývá z registrace poskytovatele):

 • dospělí /27 - 64 let/
  v případech, kdy potřebnou péči nelze zajistit prostřednictvím jiného poskytovatele služeb, který by se zaměřoval na tuto věkovou kategorii,
 • mladší senioři /65 - 80 let/,
 • starší senioři /nad 80 let/.

 

Předpokládá se, že uživatel námi poskytovaných služeb splňuje následující znaky:

 • potřeba pravidelné pomoci druhé osoby, způsobená věkem, změnou zdravotního stavu zapříčiněná onemocněním,  
 • pečující osoba, která mu poskytuje pomoc v přirozeném prostředí, si potřebuje odpočinout, odjet na dovolenou, naplnit vlastní potřeby (zdravotní zákroky, rekonstrukce bytu), nezvládá péči a čeká na trvalé umístění osoby, o kterou pečuje,do zařízení sociálních služeb apod.,
 • občan města Frýdku-Místku, které je zřizovatelem domova nebo obce ve správním obvodu města Frýdku-Místku, která se smluvně zaváže spolupodílet se na financování jeho pobytu (ovlivňuje místní působnost zařízení).

 

Osoby, kterým nemůže být poskytnuta sociální služba:

 •  osoby žádající o službu, kterou zařízení neposkytuje,
 • osoby vyžadující nepřetržité léčení v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, které z důvodů akutní či chronické infekční nemoci nemohou být umístěny v zařízení sociální péče,
 • osoby s psychickou poruchou, jejichž chování znemožňuje soužití s ostatními uživateli /Diagnóza stanovena odborným lékařem/, vyžadující zvýšenou péči,
 • osoby, jejichž stav vyžaduje specifickou péči, která má být poskytována zařízením jiného typu, mohou jimi být např. osoby se smíšenou  demencí, Alzheimerovou demencí, organickou poruchou, organickým psychosyndromem, schizofrenií, alkoholismem a jinou toxikomanií (domov u takovýchto osob nemusí být schopen zajistit jejich bezpečnost, bezpečnost ostatních obyvatel a personálu, zajistit odborně a v odpovídající kvalitě jejich specifické potřeby nebo není schopen zajistit jejich potřeby s ohledem na své prostorové vybavení a možnosti),
 • osoby, kterým byla zařízením vypovězena, v době kratší než 6 měsíců před podáním žádosti, smlouva o poskytování služeb sociální péče z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Důvody rozhodné pro odmítnutí poskytování pobytových sociálních služeb jsou v souladu  s § 91 bod 3 Zákona č. 108/2006 Sb. a § 36 Vyhlášky č. 505/2006 Sb., § 49 a § 50 Zákona č. 108/2006 Sb..

 

Povinnosti uživatele vyplývající ze Smlouvy o poskytování odlehčovacích služeb v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o.

Služba je uživateli poskytována na základě sepsání Smlouvy o poskytování odlehčovacích služeb, a to dle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z této smlouvy vyplývají uživateli, jemuž je služba poskytována, určité závazky a povinnosti, které je potřeba dodržovat.

Povinností uživatele je zaplatit úhradu za ubytování, stravu, poskytnutou péči a za služby,  a to ve výši stanovené dle „Tabulky úhrad za poskytované sociální služby“, se kterou bude seznámen při podpisu smlouvy (k nahlédnutí jsou k dispozici u sociálních pracovnic nebo na www.dsfm.cz). Je povinen platit úhrady za ubytování a stravu zálohově, a to nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Uživatel, který nastoupí do zařízení poskytovatele, se zavazuje platit úhrady zálohově v hotovosti za poskytované služby, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu či termínu výplaty důchodu.

 

Pro bezproblémový pobyt v domově pro seniory se uživateli doporučuje dodržovat vnitřní pravidla poskytovatele uvedená v Domácím řádu:

Věci osobní potřeby, doplňky apod. je uživateli doporučeno mít uloženy na místech k tomuto účelu určených.

V pokoji a ostatních prostorách, které obývá, je povinen udržovat čistotu, je-li toho schopen. V rámci udržení soběstačnosti se snaží udržovat sebe a prostředí pokoje v dobrém stavu.

Uživatel je povinen dodržovat zákaz ukládání zbytků jídel a vyhazování odpadků z oken. K uchování donesených potravin může využít lednici, která je k dispozici ve společné kuchyňce na příslušné stanici.

Z hygienických důvodů se zakazuje krmení ptáků zbytky jídel.

Nedoporučuje se praní, sušení prádla na pokojích a balkonech, skladování věcí na balkonech.

Úraz, náhlou změnu stavu apod. hlásí neprodleně uživatel službu konající sestře.

Strava je přizpůsobena svým složením, zpracováním a množstvím zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař. Je-li obyvateli doporučena dietní strava, je řádně informován a poučen o vhodnosti diety a o případných komplikacích zdravotního stavu v případě jejího nedodržování. Zařízením poskytované druhy stravy jsou: strava normální, strava šetřící, strava diabetická a strava výživná.  Dále je nabízena strava ½ porce + sipping - zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping = výživový doplněk stravy Nutridrink, který je určen k popíjení v průběhu dne. Poskytování určuje lékař.

Pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy či pro uživatele, jejichž stav vyžaduje poměrnou stravu do pegu  (perkutánní endoskopické gastro-stomie) v kombinaci s poměrnou stravou per os (ústy) je určena výživa do pegu. Uživateli, který je schopen se do jídelny přemístit, jsou jídla podávána ve společné jídelně. Je mu doporučeno dostavit se k jednotlivým jídlům v době jejich výdeje.

Uživatel, dle svých schopností, pečuje o osobní hygienu, čistotu prádla, šatstva, obuvi.

Uživatel, s ohledem na další obyvatele, by se měl chovat tak, aby nerušil ostatní. Doba klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 h.

Jestliže uživatel opakovaně a vědomě porušuje domácí řád, je poučen o možných následcích svého jednání. Při opětovném porušování domácího řádu může být uživateli vypovězena smlouva ze strany poskytovatele.

ro uživatele domova pro seniory platí ohlašovací povinnost pro případ, že chce používat vlastní elektrospotřebiče. Poskytovatel si vyhrazuje právo každý elektrospotřebič schválit, přičemž klade důraz na prostorové možnosti pokojů. Všechny používané elektrospotřebiče musí být evidovány a pravidelně kontrolovány. Není dovoleno používat neevidované a neschválené elektrospotřebiče. Je zakázáno používat vařiče, teplomety apod. Rychlovarné konvice mohou být používány jen takové, jejichž součástí je automatický vypínač. Audiovizuální technika, holicí strojky, fény, stolní lampy a ostatní el. spotřebiče se mají používat dle návodů a bezpečnostních pokynů výrobce, podléhaj kontrole a doporučení odborného pracovníka poskytovatele. 

Za provoz spotřebičů zodpovídá uživatel, v pravidelných intervalech předkládá elektropřístroje ke kontrole. V případě špatného technického stavu si poskytovatel vyhrazuje právo spotřebič vyřadit z používání až doby odborné opravy. Vyřazení z provozu znamená okamžitý zákaz používání, následnou opravu, nebo prokazatelné předání spotřebiče rodině, nebo jeho likvidace. Za používání spotřebičů jsou stanoveny poplatky související s odběrem elektrické energie dle „Tabulky úhrad za poskytované sociální služby".

Uživatelé jsou povinni dodržovat požární předpisy, které jsou v objektu v platnosti. Uživatel je odpovědný za škody na majetku poskytovatele, kterou mu způsobil nedodržením požárních předpisů, za škody, které způsobil úmyslně nebo v opilosti, či pod vlivem omamných látek, kouřením v ubytovacích nebo jiných, než povolených prostorách domova, eventuelně používáním neschválených elektrických spotřebičů, manipulací s otevřeným ohněm apod. Je povinen tyto škody v plné výši uhradit.

V případě mimořádné situace je uživatel povinen řídit se pokyny školeného personálu.

Uživatelé jednolůžkových pokojů, po domluvě s vedoucí příslušného domova, mají možnost nechat si na vlastní náklady zhotovit klíč od svého pokoje. Při ztrátě klíče si uživatel vyzvedne klíč náhradní, přičemž ihned nechá na své náklady zhotovit klíč nový (viz. Domácí řád).

S případnými dotazy se obracejte na sociální pracovnice na adrese Domov pro seniory Frýdek-Místek p. o., 28. října 2155, Frýdek-Místek, příp. na telefonním čísle 558 441 809.

Zpracovala: Mgr. Monika Lipovská, Bc. Drahomíra Černotová, sociální pracovnice

výběr fotografií z domova seniorů