Dovolte, abychom Vás informovali,

že v roce 2018 nás Moravskoslezský kraj podpořil prostřednictvím dvou projektů v rámci „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2018".

https://www.msk.cz/cz/verejna_sprava/program-na-podporu-zvyseni-kvality-socialnich-sluzeb-poskytovanych-v-moravskoslezskem-kraji-na-rok-2018-100878/

Věnovaná finanční podpora byla použita na pořízení sprchovacího vozíku Carevo od firmy ArjoHuntleigh, 1 lůžka Latera Thema a na vzdělávání pracovníků.

Díky možnosti realizovat  předložený projekt bylo podpořeno naplňování potřeb uživatelů námi poskytované sociální služby, v oblasti hygieny  a mobility s důstojností a citlivostí. Díky pořízeným pomůckám můžeme  naplňovat potřeby bezpečí  a jistoty, pohodlí. Můžeme podpořit i minimální schopnost samostatnosti při hygieně a také zajištění základní péče o uživatele, který je plně imobilní.

To vše je velmi důležité. Oblast hygieny pro uživatele, který je bezvládný, odkázaný  na pomoc druhých, je oblastí, ve které mu můžeme přinést mnoho libých pocitů, které ho jsou schopny povzbudit, dobře naladit, přinést mu pocit uspokojení. Každá i minimální možnost uplatnit své schopnosti, je pro uživatele povzbuzením a zároveň zmírněním negativního dopadu závislosti na druhé osobě na jeho psychiku. 

Pořízení pomůcek  přineslo také zlepšení pracovního prostředí, jelikož méně zatížený personál, správným postavením při péči chráněný před zdravotními dopady, což je  přínosem pro uživatele, a to jak z hlediska samotné přítomnosti (dopad na nemocnost), tak z hlediska pozitivního psychického naladění.

Realizovaný projekt hodnotíme jako úspěšný a prospěšný pro naše uživatele. Přinesl zvýšení kvality námi poskytovaných služeb, prostřednictvím lepší vybavenosti pomůckami, které odpovídají potřebám našich uživatelů, a to především těch, kteří to nejvíce potřebují, jelikož v jejich životě jen obtížně je již možno dosáhnout samotného zvýšení kvality života vlastními silami .  

Cílem realizovaného projektu v rámci vzdělávání bylo, aby si naši pracovníci osvojili informace, poznatky a rozvinuli své dovednosti podstatné a potřebné pro vytváření individuálních plánů, jejich kvalitní realizaci a byli lépe schopni vnímat potřeby a pocity uživatelů, reagovat na ně. 

Za naše uživatele i pracovníky patří Moravskoslezskému kraji velký dík.

 

                                                                                        Ing. Milan Novák, ředitel 

výběr fotografií z domova seniorů