Prvním krokem potřebným pro umístění v domově pro seniory je podání Žádosti o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o. (dále jen DS), ke které je nutno doložit tiskopisy "Informace o zpracovávání osobních údajů pro žadatele" a "Souhlas se zpracováváním osobních údajů kontaktní osoby", je-li v žádosti uvedena. Dále je potřeba u žadatelů, jež službu potřebují poskytnout v nejbližší době, přiložit "Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele". Podstatnou součástí vyjádření lékaře jsou přílohy a) a b) uvedené na formuláři v bodě 6, a to popis rtg. snímku plic a výsledky vyšetření na bacilonosičství. Všechny formuláře si může zájemce vyzvednout u sociálních pracovnic v domově či stáhnout z této stránky v sekci Formuláře ke stažení. (Upozornění: Tiskopis "Dotazník pro žadatele a jejich blízké" se k nové žádosti nepřikládá.)

Po doručení žádosti jsou zkontrolovány její náležitosti, a pokud některá z nich schází, je žadatel či jeho zástupce ihned vyzván, aby ji do jednoho měsíce doložil. Vyzván je přímo, telefonicky či písemně podle toho, jak je žádost doručena nebo jaký způsob kontaktu je v ní uveden. 

Vyjádření lékaře společně s přílohami je předáno lékaři, se kterým zařízení spolupracuje, aby posoudil, zda se u žadatele nevyskytuje zdravotní stav vylučující poskytnutí sociální služby. Lékař přistupuje k vyjádření individuálně a může si vyžádat doplňující lékařské zprávy /viz „Vyjádření lékaře“ přílohy c) bodu 6, např. výsledky vyšetření neurologického, psychiatrického, ortopedického apod./. K jejich doručení vyzývá sociální pracovnice žadatele, či zastupující osobu, písemně.

Jestliže žadatel nemůže být do domova přijat z důvodu neposkytování sociální služby, o kterou žádá nebo jeho zdravotní stav vylučuje poskytnutí sociální služby v našem zařízení či jeho stav vyžaduje specifickou péči, kterou má poskytovat zařízení jiného typu, je mu zasláno oznámení o neposkytnutí sociálních služeb. V oznámení jsou uvedeni poskytovatelé, kteří mohou odpovídající službu nabídnout a na které se žadatel může obrátit.

Jestliže žadatel nemůže být přijat z důvodu nedostatečné kapacity zařízení, je zařazen do evidence žadatelů a o této skutečnosti je obeznámen písemným oznámením.

Žadatel je sociální pracovnicí také upozorněn na nutnost aktualizovat všechny údaje jako jsou: změny v osobních a kontaktních údajích, změny zdravotního stavu, změny stupně závislosti na pomoci druhé osoby (výše příspěvku na péči) apod.. Aktualizaci změny schopností (potřeby péče druhé osoby) provádí žadatel na formuláři Dotazník pro žadatele a jejich blízké ( k dispozici u sociálních pracovnic v domově či na webových stránkách v sekci Formuláře ke stažení).

Žadatelé zařazení do evidence žadatelů o poskytování sociálních služeb jsou vyzváni k nástupu telefonicky, případně osobně či písemně a to především dle potřeby pomoci druhé osoby. Potřeba pomoci a péče jinou osobou je rovněž hlavním kritériem pro volbu vhodného pokoje pro budoucího uživatele - jedno, dvou a vícelůžkového. Pokud chce oslovený žadatel námi poskytované služby využít, je s ním domluvena osobní schůzka. Na ní jsou podány bližší informace týkající se přechodu dozařízení (v ústní i písemné podobě) a je předběžně projednána smlouva, která je žadateli ponechána k prostudování.

výběr fotografií z domova seniorů