Povinnosti uživatele vyplývající ze Smlouvy o poskytování služeb sociální péče v Domově pro seniory Frýdek-Místek, p. o.

Služba domova pro seniory je uživateli poskytována na základě sepsání Smlouvy o poskytování služeb sociální péče, a to dle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Z této smlouvy vyplývají uživateli, jemuž je služba poskytována, určité závazky a povinnosti, které je potřeba dodržovat.

Povinností uživatele je zaplatit úhradu za ubytování, stravu, poskytnutou péči a za služby,  a to ve výši stanovené dle „Tabulky úhrad za poskytované sociální služby“, se kterou bude seznámen při podpisu smlouvy (k nahlédnutí jsou k dispozici u sociálních pracovnic nebo na www.dsfm.cz). Je povinen platit úhrady za ubytování a stravu zálohově, a to nejpozději do posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Uživatel, který nastoupí do zařízení poskytovatele, se zavazuje platit úhrady zálohově v hotovosti za poskytované služby, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od nástupu či termínu výplaty důchodu.

Uživatel by měl poskytovateli doložit výši svého příjmu, což je nezbytné pro stanovení úhrady za ubytování a stravu. Započitatelný příjem je stanoven v § 7 Zákona  č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu  uživatel doloží  při nástupu a dále při každé jeho změně.

Neposkytne-li uživatel skutečnou výši svého příjmu, je povinen zaplatit poskytovateli úhradu za ubytování a stravu v částce stanovené podle skutečné výše dané tabulkou úhrad.

Pro bezproblémový pobyt v domově pro seniory se uživateli doporučuje dodržovat vnitřní pravidla poskytovatele uvedená v Domácím řádu:

Věci osobní potřeby, doplňky apod. je uživateli doporučeno mít uloženy na místech k tomuto účelu určených.

V pokoji a ostatních prostorách, které obývá, je povinen udržovat čistotu, je-li toho schopen. V rámci udržení soběstačnosti se snaží udržovat sebe a prostředí pokoje v dobrém stavu.

Uživatel je povinen dodržovat zákaz ukládání zbytků jídel a vyhazování odpadků z oken. K uchování donesených potravin může využít lednici, která je k dispozici ve společné kuchyňce na příslušné stanici.

Z hygienických důvodů se zakazuje krmení ptáků zbytky jídel.

Nedoporučuje se praní, sušení prádla na pokojích a balkonech, skladování věcí na balkonech.

Úraz, náhlou změnu stavu apod. hlásí neprodleně uživatel službu konající sestře.

Strava je přizpůsobena svým složením, zpracováním a množstvím zdravotnímu stavu uživatelů. O dietním stravování rozhoduje lékař. Je-li obyvateli doporučena dietní strava, je řádně informován a poučen o vhodnosti diety a o případných komplikacích zdravotního stavu v případě jejího nedodržování. Zařízením poskytované druhy stravy jsou: strava normální, strava šetřící, strava diabetická a strava výživná.  Dále je nabízena strava ½ porce + sipping - zahrnuje čaj, půl porce hlavních jídel a sipping = výživový doplněk stravy Nutridrink, který je určen k popíjení v průběhu dne. Poskytování určuje lékař.

Pro uživatele, kteří nejsou schopni přijímat potřebné základní živiny a energii v běžném objemu stravy či pro uživatele, jejichž stav vyžaduje poměrnou stravu do pegu  (perkutánní endoskopické gastro-stomie) v kombinaci s poměrnou stravou per os (ústy) je určena výživa do pegu. Uživateli, který je schopen se do jídelny přemístit, jsou jídla podávána ve společné jídelně. Je mu doporučeno dostavit se k jednotlivým jídlům v době jejich výdeje.

Uživatel, dle svých schopností, pečuje o osobní hygienu, čistotu prádla, šatstva, obuvi.

Uživatel, s ohledem na další obyvatele, by se měl chovat tak, aby nerušil ostatní. Doba klidu je stanovena od 22.00 do 6.00 h.

Jestliže uživatel opakovaně a vědomě porušuje domácí řád, je poučen o možných následcích svého jednání. Při opětovném porušování domácího řádu může být uživateli vypovězena smlouva ze strany poskytovatele.

Pro uživatele domova pro seniory platí ohlašovací povinnost pro případ, že chce používat vlastní elektrospotřebiče. Poskytovatel si vyhrazuje právo každý elektrospotřebič schválit, přičemž klade důraz na prostorové možnosti pokojů. Všechny používané elektrospotřebiče musí být evidovány a pravidelně kontrolovány. Není dovoleno používat neevidované a neschválené elektrospotřebiče. Je zakázáno používat vařiče, teplomety apod. Rychlovarné konvice mohou být používány jen takové, jejichž součástí je automatický vypínač. Audiovizuální technika, holicí strojky, fény, stolní lampy a ostatní el. spotřebiče se mají používat dle návodů a bezpečnostních pokynů výrobce, podléhaj kontrole a doporučení odborného pracovníka poskytovatele. 

Za provoz spotřebičů zodpovídá uživatel, v pravidelných intervalech předkládá elektropřístroje ke kontrole. V případě špatného technického stavu si poskytovatel vyhrazuje právo spotřebič vyřadit z používání až doby odborné opravy. Vyřazení z provozu znamená okamžitý zákaz používání, následnou opravu, nebo prokazatelné předání spotřebiče rodině, nebo jeho likvidace. Za používání spotřebičů jsou stanoveny poplatky související s odběrem elektrické energie dle „Tabulky úhrad za poskytované sociální služby".

Uživatelé jsou povinni dodržovat požární předpisy, které jsou v objektu v platnosti. Uživatel je odpovědný za škody na majetku poskytovatele, kterou mu způsobil nedodržením požárních předpisů, za škody, které způsobil úmyslně nebo v opilosti, či pod vlivem omamných látek, kouřením v ubytovacích nebo jiných, než povolených prostorách domova, eventuelně používáním neschválených elektrických spotřebičů, manipulací s otevřeným ohněm apod. Je povinen tyto škody v plné výši uhradit.

V případě mimořádné situace je uživatel povinen řídit se pokyny školeného personálu.

Uživatelé jednolůžkových pokojů, po domluvě s vedoucí příslušného domova, mají možnost nechat si na vlastní náklady zhotovit klíč od svého pokoje. Při ztrátě klíče si uživatel vyzvedne klíč náhradní, přičemž ihned nechá na své náklady zhotovit klíč nový (viz. Domácí řád).

S případnými dotazy se obracejte na sociální pracovnice na adrese Domov pro seniory Frýdek-Místek p. o., 28. října 2155, Frýdek-Místek, příp. na telefonním čísle 558 441 809.

Zpracovala: Mgr. Monika Lipovská, Bc. Drahomíra Černotová, sociální pracovnice

výběr fotografií z domova seniorů