Námi poskytované služby vycházejí z ustanovení Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a jsou jimi následující činnosti:

Poskytnutí ubytování – zahrnuje ubytování na jedno, dvou, tří-čtyřlůžkovém pokoji, přičemž umístění na pokoj je ovlivněno především mírou potřebné pomoci. Součástí ubytovacích služeb je úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení.


Poskytnutí stravy – představuje zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu tří hlavních jídel.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – zahrnuje pomoc při oblékání a svlékání, vč. speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru. Míra pomoci poskytovaná personálem je vždy dána potřebou uživatele. Pomoc poskytují pracovníci v sociálních službách, kteří jsou přítomni v zařízení 24 hodin denně.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu - pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC. Míra pomoci je také dána potřebou uživatele, která pramení z jeho závislosti na pomoci druhé osoby.


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – zahrnuje podporu a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktů s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob. Může konkrétně znamenat doprovod na předem určené místo, pomoc při telefonování, při písemné korespondenci, zprostředkování návštěvy holiče, kadeřnice, pedikury.

Sociálně terapeutické činnosti – představují socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.

Aktivizační činnosti – jsou realizovány jako:

  • Volnočasové a zájmové aktivity - každý klient domova dle svých možností a přání může využít celé řady aktivit, jako jsou např. kondiční cvičení, výtvarná dílna, keramická dílna, klub "Zpívánky", šicí dílna, výlety, kulturní programy, společenské hry a soutěže. Pracovníci volnočasových aktivit využívají množství pomůcek pro nácvik a udržení soběstačnosti. Klienti cvičí pomocí moderních metod paměť. Z rukou klientů vychází mnoho hezkých výrobků, které jsou využívány pro výzdobu budov našeho domova a jako upomínkové předměty. Programy nabízíme nejen v dopoledních, ale i odpoledních hodinách. Volný čas klientům pomáhají vyplnit také dobrovolníci, kteří za nimi pravidelně docházejí. Klienti se kontaktují i se seniory jiných zařízení, soutěží s nimi, přátelsky je navštěvují. Prostě – užívají života.
  • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, (představuje poskytnutí doprovodu, zprostředkování dopravy, pomoc při telefonování, apod..)
  • Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, jenž je realizován pracovnicemi fyzioterapie, ergoterapie či sociálními pracovnicemi.


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – je realizována především sociálními pracovnicemi, představuje pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, zahrnuje také poradenství. Starý člověk se většinou obtížně orientuje ve vyhláškách a zákonech, ale i na úřadech a s administrativou, požadavky na něj kladenými. Sociální pracovníci jsou vždy nápomocni radou, nebo konkrétní pomocí.

 

výběr fotografií z domova seniorů