Rovnou na obsah Rovnou na menu

Hledáme kvalitní všeobecnou sestru v sociálních službách pro práci v třísměnném provozu.

Plat 30.440 až 43.880 Kč + příplatky. Po 6 úspěšných měsících odměna  až 50.000Kč. Kvartální odměny a další benefity. Více info: admin/content/o-nas/kariera/?evt_edit=22

Menu
Domov pro seniory Frýdek-Místek
rozšířené vyhledávání

Bazální stimulace

BAZÁLNÍ STIMULACE

Koncept Bazální stimulace pomáhá lidem v nejzákladnější rovině (bazální) udržet jejich zachovalé pohybové a komunikační schopnosti na základě individuální a osobní péče, jejímž smyslem je zohledňování životních zvyklostí a vytváření příjemného prostředí. Uplatňuje se u lidí s nevratných fyzickým či duševním postižením. V konceptu BS se využívá všeho, co člověk ještě dokáže. Stimulujeme jej pomocí dotyků, vůní, chutí, vibrací, zvuků aj. Cílem péče tohoto konceptu je pochopit, rozpoznat potřeby uživatele, porozumět stylu jeho komunikace.

Autorem konceptu Bazální stimulace je Prof. Dr. Fröhlich, který tento koncept zavedl do praxe v 70. letech minulého století. Původně se tento koncept zaměřoval na děti s těžkým vrozeným somatickým a mentálním postižením, následně jej do ošetřovatelské péče přenesla v 80. letech minulého století. prof. Christel Bienstein. Propagátorkou bazální stimulace v ČR je zdravotní sestra PhDr. Karolína Friedlová, PhD., která v roce 2005 založila ve Frýdku-Místku Institut bazální stimulace.

V Domově pro seniory Frýdek-Místek pracujeme s konceptem Bazální stimulace již od roku 2009, kdy jsme získali certifikát Pracoviště Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha. Následně jsme v roce 2012, 2015 a 2020 absolvovali odborný audit, při kterém jsme prokazovali, že nadále splňujeme stanovená kritéria pro certifikaci. Aktuálně je náš certifikát platný do r. 2025, kdy proběhne další audit. 

V současné době máme proškolenou část pracovníků v Základním kurzu Bazální stimulace a Nástavbovém kurzu Bazální stimulace a ve vzdělávání nadále pokračujeme.

Základními prvky konceptu Bazální stimulace je pohyb, komunikace, vnímání a jejich vzájemné propojení. Koncept Bazální stimulace poskytuje lidem se změnami v těchto třech oblastech podporu. Je využívána cílená stimulace smyslových orgánů, která pohyb, komunikaci a vnímání podporuje, vede k aktivizaci, zlepšuje funkce organismu, navozuje relaxaci, zklidnění, uvolnění organismu a úlevu od bolesti.

 • Prvky základní stimulace:
  • Somatické – tělesné podněty (doteky, masáže, aj.), které pomáhají uživateli vnímat vlastní tělo, tělesné hranice, navozují pocit jistoty a bezpečí. Jedná se o techniky zklidňující nebo povzbuzující somatické stimulace, polohování v konceptu Bazální stimulace (polohování hnízdo, mumie a mikropolohování), masáž stimulující dýchání a kontaktní dýchání, iniciální dotek.  Pro podporu vnímání jsou využívány i celkové tělesné zklidňující nebo povzbuzující koupele, kdy pohybem žínky dostává uživatel informace o svém těle, nebo také asistovaná stimulace, kdy pracovník vede ruku seniora při činnostech jako je např. mytí žínkou, pití tekutiny z hrnku či příjem stravy lžicí. 
  • Vestibulární - Cílem této stimulace je podpora vnímání rovnováhy, orientace, vnímání     pohybu a polohy těla. Jedná se o houpací pohyby v lůžku, otáčivé pohyby hlavy nebo pohyb tzv. ovesný klas v poli, kdy uživatel sedí nohami dolů z lůžka a pracovník za ním klečí a fixuje jeho tělo tělem svým
  • Vibrační – poskytuje vnímání vibrací prostupujících od okraje dovnitř těla. Umožňuje pocítit tělesnou hloubku, tělo, jeho vnitřní stabilitu a tělesné hranice. Je využíván např. hlas, ruce, elektrické přístroje.    
 • Prvky nástavbové stimulace
  • Optické – zrak nám umožňuje zorientovat se v prostoru, schopnost vnímat okolní prostředí, dává nám pocit jistoty. Možnosti stimulace jsou fotografie nejbližší rodiny a přátel, výzdoba prostředí, televize, barvy atd.
  • Auditivní – sluch je velmi důležitý pro navázaní kontaktu. Cílem je stimulace sluchového vnímání a rozlišovací schopnosti. Možnosti stimulace jsou zpěv, oblíbená hudba a zvuky, vyprávění, nástroje atd.
  • Orální (ústní) – podněcuje aktivitu ústního a obličejového svalstva, polykání, řečového projevu a chuťová stimulace.  Cílem je zprostředkovat vjemy z úst např. u uživatelů s poruchami příjmu stravy. Možnosti stimulace: oblíbené nápoje, „cucací“ váčky různých chutí např. káva, čokoláda atd.
  • Taktilně-haptická – zaměřená na hmat, dotyk a manipulaci s předměty. Možnosti stimulace: teplo a chlad, talismany, hrníčky, oblíbené předměty z denního života i práce uživatele,    využívají se různé materiály, látky (kožešina, aj.)
  • Olfaktorické – vůně a pachy jsou pro lidský organismus hlavními vyvolavateli vzpomínek, ať už kladných či záporných. Asociují roční období, situace i lidi.

Bazální stimulace je mimo jiné založena na tom, že v centru péče je uživatel a jeho rodina.

Jsou využívány doteky, polohování, příjemné koupele a masáže, oblíbená hudba, známé předměty aj.. Volba podnětů však musí být přizpůsobena „specifikům“ každého uživatele, protože každý uživatel služby je individuální bytost.

Abychom mohli poskytnout kvalitní péči musíme proto znát „biografii“ uživatele, důležité informace z jeho života, které nám pomáhají porozumět jeho způsobům chování, jeho reakcím na různé podněty.

Základy bazální péče proto probíhají již ve fázi jednání se žadateli o službu, kdy zjišťujeme informace především ohledně zvyklostí, rituálů, oblíbených či neoblíbených činností a jídel, vztahů s rodinou, nepříjemných vzpomínek a dalších specifik z jeho života.

Při nástupu uživatele do domova doporučujeme vybavení jeho pokoje osobními předměty, drobnostmi, jako jsou fotografie rodiny, obrázky, upomínkové předměty, předměty, které uživateli připomínají důležité věci, události z jeho života, aj.

Při využité prvků bazální stimulace klademe důraz na zpětnou vazbu uživatele, sledujeme   jeho reakce. Konzultujeme v týmu, zda je aplikovaná stimulace efektivní nebo naopak.

Na fotografiích uvádíme příklady prvků bazální stimulace užívaných v praxi námi poskytované služby.

Mezi nejčastěji používané prvky patří nejrůznější typy polohování, masáž stimulující dýchání, celková nebo částečná povzbuzující nebo uklidňující koupel (masáž), ...

 • Polohování dle konceptu Bazální stimulace „hnízdo“ nebo „mumie“

Vnímání vlastního těla se mění při klidném ležení již po 10.min, kdy dochází ke ztrátě pocitu vlastních tělesných hranic.  K polohování do „hnízda“ nebo „mumie“ lze zvolit polohu vleže na zádech, na břiše, boku či sedu v křesle. Využívá se srolovaných dek, perličkových polštářů, hadů, vaků atd., které obložíme kolem těla uživatele. Kromě uvědomění si vlastního těla se uživatel v této poloze cítí příjemně a bezpečně. Tato poloha přispívá k podpoře spánku.

Polohování 1

Polohování 2

 

 

 • Masáž stimulující dýchání

Základním nástrojem při poskytování Masáže stimulující dýchání je dotek, prostřednictvím kterého se může navázat komunikace s uživatelem. Cílem Masáže stimulující dýchání je navození pravidelného, klidného a prohloubeného dýchání, napomoci odkašlávání, uvědomění si svého těla. Použitím této metody se uvolní psychosomatické napětí a uživatel se tělesně i duševně uvolní.

 MSD

 

 • Taktilně – haptická (dotek - hmat) stimulace

Schopnost lidské ruky rozpoznávat předměty nám umožňuje během života získávat zkušenosti a ty pak uchovávat v paměti. Při této stimulaci používáme předměty oblíbené nebo ty, s kterými uživatel každý den pracoval. Taktilně-haptická stimulace je využívána u neklidu a hyperaktivity uživatele. Možnosti stimulace: hrnky, ručníky, teplo a chlad, předměty z denního života i práce, různé typy látek, materiálů (kožešina, aj.) atd.

Taktilně haptická stimulace

 

 • Stimulace při koupeli v hydromasážní vaně v tématice snoezelen

Tento prvek bazální stimulace je využíván na Domově II, kde jsme se v letošním roce zaměřili na pořízení vybavení koupelny pro účely Bazální stimulace. Koupel probíhá v příjemném prostředí s pomocí obrazových, světelných a aromatických prvků. Účelem je zklidnění, uvolnění uživatele a stimulace smyslů.

Stimulace při koupeli

 • Iniciální dotek

Nečekané doteky u lidí se sníženým stupněm vnímání vyvolávají pocit nejistoty a strachu. Iniciálním neboli cíleným dotekem dáváme uživateli jasně najevo, kdy začíná a končí naše přítomnost nebo činnost.

Další informace o konceptu Bazální stimulace podle Prof. Dr. Fröhlicha najdete na: www.bazalni-stimulace.cz.

 

 

 

 

 

 

Kde nás najdete?

Adresa: 28. října 2155
738 01 Frýdek-Místek


nahoru